ALL
10 ÅR
5 ÅR
3 ÅR
Värdet av 100kr investerat

Investeringsfilosofi

Vi föredrar investeringar i aktier för det är där de stora möjligheterna finns. Grunden för vårt sätt att arbeta ligger i att undvika misstag och investera i aktier eller fonder där en kursuppgång är på gång.

UI

Målsättning

Målsättningen för våra portföljtjänster är att de ska att slå börsen. Med det menar vi att avkastningen från respektive portfölj skall överträffa en relevant indexfond. Men vi begränsar oss inte till att enbart titta på den relativa avkastningen, utan vi vill också att du undviker stora förluster, d.v.s. vi föredrar en jämn avkastning över tid. På tre års sikt är vårt mål att våra portföljer alltid ska uppvisa en positiv avkastning.

Placeringsinriktning

En systematisk investeringsmodell tillämpas som aktivt varierar portföljens marknadsexponering efter marknadsförutsättningarna. Portföljens marknadsexponering kan variera mellan som högst 100% och som lägst 0%. Investeringsmodellerna innehåller ett stort inslag av riskhanteringsmetoder i syfte att skydda portföljerna mot värdeminskning.

Vi analyserar förutsättningarna för enskilda aktier och fonder. När sannolikheten för ett attraktivt utbyte mellan avkastning och risk för en enskild aktie eller fond under de närmast kommande månaderna bedöms som god, initieras eller ökar exponeringen mot den aktien eller fonden. Sannolikhetsbedömningen baseras på matematisk-statistisk analys av historisk prisutveckling och beteendevetenskapliga anomalier kombinerat med fundamental analys. Med systematisk avses här en detaljerad och repeterbar kvantitativ process som minimerar risk till följd av mänskliga misstag och subjektiva bedömningar.

Urvalsprocess aktier

Det första steget är att utesluta olönsamma och helt enkelt ”dåliga” bolag. Detta innebär att onödig risk elimineras ur många aspekter, ex. lägre volatilitet, mindre risk för permanent förlust (konkurs), lägre risk vid rapporter, lägre risk för utspädning (nyemissioner) etc. I detta steg tittar vi på ett antal fundamentala parametrar, bland annat lönsamhet, tillväxt och skuldsättning, samt förändringen över tid. Bolag som uppfyller våra villkor tillåts gå vidare till nästa steg i urvalsprocessen.

Efter den fundamentala analysen applicerar vi våra modeller som arbetar med teknisk- och beteendevetenskaplig analys. Här analyseras bland annat prisrörelsen, trend, momentum, relativa styrka i relation till andra aktier och till relevanta index. Utöver den tekniska analysen analyseras även beteendevetenskapliga anomalier och statistiska samband.